3) Ellen White era trinitariana?

Nader Mansour - Apostasia Alfa e Ômega.